0616774550 info@123bpm.nl

Leveringsvoorwaarden Bothof Services B.V.

1
1.1. Bothof Services B.V (hierna: opdrachtnemer), gevestigd te Diepenheim, aan de Peckedammerstraat 3, 7478 DE, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van juridische dienstverlening.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden en het privacy statement zijn van toepassing op iedere opdracht aan opdrachtnemer, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen van opdrachtnemer met opdrachtgever als gevolg of in verband daarmee.
1.3. De toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2
2.1. Opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer opdracht tot het uitvoeren van navolgende werkzaamheden: de bezwaarschriftprocedure tegen de betaling op aangifte of de naheffingsaanslag BPM met eventuele boete en rentebeschikking alsmede de in verband en alle eventueel daarmee verbandhoudende opvolgende procedures van beroep, hoger beroep en cassatie. Een in te stellen bezwaar, of een beroep / hoger beroep / cassatie tegen een ongunstige uitspraak op bezwaar of uitspraak van de rechtbank of het gerechtshof wordt door opdrachtnemer niet ingesteld indien naar zijn mening de bezwaar / beroepsprocedure een geringe kans van slagen heeft, de kosten voor het instellen van beroep dit niet rechtvaardigen of de opdrachtgever naar mening van opdrachtnemer in een ongunstiger positie kan brengen. Indien opdrachtgever meerdere zaken aanmeldt, of opdrachtnemer meerdere zaken namens opdrachtgever behartigt, dan is deze opdrachtbevestiging van toepassing op alle zaken die opdrachtnemer behandelt en in de toekomst zal behandelen. Indien de uitspraak op bezwaar naar de mening van opdrachtnemer ongunstig is en een beroepsprocedure rechtvaardigt, verleent opdrachtgever reeds hierbij toestemming voor het voeren van de opvolgende procedure van beroep / hoger beroep en cassatie en verbindt zich deze procedures door opdrachtnemer te laten behandelen. Alle griffierechten in dit kader komen voor rekening van opdrachtgever.
2.2. Opdrachtnemer zal al zijn expertise, ervaring, kennis en deskundigheid inbrengen teneinde deze werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever te verrichten.
2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de bezwaarschriftprocedure respectievelijk het beroep / hoger beroep / cassatie.

3
3.1. Indien de overeenkomst niet door volbrenging eindigt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen op grond van gewichtige redenen.
3.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten bij gebreke van tijdige of onvolledige betalingen. Het niet betalen door opdrachtgever van griffierechten, waardoor opdrachtgever niet-ontvankelijk kan worden verklaard, komt voor risico van opdrachtgever. Bij niet-tijdige betaling van het griffierecht is opdrachtgever de kosten verschuldigd als genoemd in punt 4.1.
3.3. Alle opdrachten worden door opdrachtnemer aanvaard en vallen onder verantwoordelijkheid van laatstgenoemde. Opdrachtnemer is bevoegd de opdracht door een derde te laten uitvoeren.
3.4. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
3.5. Opdrachtnemer stelt expliciet en nadrukkelijk dat het gebruik van haar diensten, uitgevoerd in de uitoefening van deze overeenkomst, geheel voor eigen risico van opdrachtgever is. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking de procedure van bezwaar / beroep / hoger beroep / cassatie nadrukkelijk uit. Een in te dienen bezwaarschrift en/of beroep of hoger beroep of cassatie is op geen enkele wijze bedoeld als een garantie voor een succesvolle procedure. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid door schade die voortvloeit uit eventuele (beroeps)fouten, welke beperking door de opdrachtgever wordt geaccepteerd. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden.
3.6. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaak of zaken die zij namens opdrachtgever behandelt en/of in de toekomst zal behandelen te voegen, splitsen of anderszins te combineren met bezwaren / beroepen / hoger beroepen of cassatieprocedures van andere belastingplichtigen.
3.7. Van de hierboven omschreven afspraken kan slechts worden afgeweken door schriftelijke vastlegging van nadere afspraken door opdrachtnemer.
3.8. Opdrachtgever verplicht zich jegens opdrachtnemer om alle relevante correspondentie aangaande het bezwaar / beroep / hoger beroep / cassatie aan opdrachtnemer te verstrekken.
3.9. Opdrachtgever is verplicht alle door de Belastingdienst opgevraagde bescheiden, die verband kunnen houden met het geschil, op haar verzoek aan de Belastingdienst en opdrachtnemer te overleggen.
3.10. Opdrachtnemer is gerechtigd namens opdrachtgever schikkingen te treffen met de Belastingdienst of het Ministerie van financiën, in geval naar het oordeel van opdrachtnemer verstandig is.

4
4.1. De kosten en provisies bij winst (sucess-fee’s) voor de behandeling van de bezwaar, beroeps / hoger beroeps en cassatieprocedures worden bij het aangaan van de overeenkomst afgesproken en bovendien vermeerderd met de kosten voortvloeiend uit het Besluit proceskosten bestuursrecht en worden door opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening gebracht na het indienen van het bezwaarschrift, respectievelijk het beroep / hoger beroep / beroep in cassatie. Voorts komen alle proceskostenvergoedingen, als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht en aanverwante wetgeving, die door de Belastingdienst worden uitgekeerd in verband met de behandeling van de voornoemde procedures, eveneens toe aan opdrachtnemer. Desgewenst zal opdrachtnemer om externe juridische bijstand verzoeken. De kosten daarvan zijn voor rekening van opdrachtnemer. Alle kostenvergoedingen als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht en aanverwante wetgeving ter zake van door derden uitgebrachte deskundigenrapportages en/of deskundigen die ter zitting verschijnen komen toe aan opdrachtnemer. Incidentele werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief van € 250. Opdrachtgever wordt in kennis gesteld, als dit uurtarief in rekening wordt gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd namens opdrachtgever gelden van een teruggaaf die verband houden met een procedure in ontvangst te nemen. In dat geval is door de Staat der Nederlanden bevrijdend betaald jegens opdrachtgever. Indien een besluit op bezwaar geforceerd dient te worden door een beroep te doen op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, maakt opdrachtnemer aanspraak op de uit te keren dwangsom. Indien opdrachtnemer besluit tegen een (deels) negatieve uitspraak op bezwaar een beroep / hoger beroep / cassatie in te stellen, dan maakt opdrachtnemer bij winst of gedeeltelijke winst aanspraak op alle proceskostenvergoedingen die ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht worden uitgekeerd. Opdrachtgever is hierover de BTW verschuldigd.

5
5.1. Een teruggaaf van BPM heeft mogelijk gevolgen voor andere belastingmiddelen, zoals de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting. Opdrachtgever dient in het kader hiervan adviezen in te winnen bij een specialist op dit gebied. Opdrachtnemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade voortvloeiend uit dergelijke belastingmiddelen.

6
6.1. Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de rechtbank Gelderland.
6.2. Zowel de leveringsvoorwaarden als het privacy statement zijn online te raadplegen op www.123bpm.nl Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om onderhavige leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt opdrachtnemer de gewijzigde tekst ter kennis van de opdrachtgever. Zulks kan via de reeds genoemde website.

 

Privacy Statement 

123BPM, gevestigd en kantoor houdende aan de Peckedammerstraat 3 te 7478 DE Diepenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in dit Privacy Statement. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij verwerken persoonsgegeven met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) stelt.

In dit Privacy Statement leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslagen. 

Definities

 1. Privacy Statement: dit Privacy Statement;
 2. Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens door 123BPM worden verwerkt;
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: 123BPM, gevestigd en kantoor houdende aan de Peckedammerstraat 3, 7478 DE Diepenheim;
 4. Toestemming: elke vrije, specifiek geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handelingen hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
 5. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor
 6. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (op één rij plaatsen) of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1. Algemeen

1.1 Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die  ten aanzien van u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Per 25 mei 2018 krijgt de AVG rechtstreekse werking in Nederland en vervangt deze de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna Wbp).

2. Welke persoonsgegevens hebben wij nodig

2.1. Wij verzamelen persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten of in het kader van een sollicitatieprocedure. Ter uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

2.1.1. Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam en contactgegevens, zoals uw (e-mail) adres en telefoonnummer. Zodoende kunnen wij met u communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of informeren over de laatste ontwikkelingen.

2.2.2. Betaalgegevens: wij gebruiken betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en/of creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen.

2.2.3. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tot het leven van juridische en fiscale diensten door onze jurist. Hierbij gaat het onder andere om uw Burgerservicenummer en kentekengegevens.

3. Bijzondere persoonsgegevens

3.1. Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken.

4. Rechtmatigheid van de verwerking

4.1. Wij verwerken uitsluitend uw persoonsgegevens indien voldaan is aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

4.1.1. U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden; of

4.1.2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

5. Intrekken van uw toestemming

5.1. U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de reeds verwerkte persoonsgegevens.

6. Doorgifte aan derden

6.1. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

6.1.1. Ter uitvoering van de overeenkomst kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met dienstverleners of overheidsinstanties. Hierbij gaat het onder andere om overheidsinstanties als de Belastingdienst en de rechtelijke macht.

6.1.2. Daarnaast kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden indien dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen dan wel fraude te voorkomen.

6.2. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (hierna EER) of aan een internationale organisatie zonder dat u voorafgaand schriftelijk heeft toegestemd. Tevens worden persoonsgegevens niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

7. Cookies

7.1. 123BPM maakt geen gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken.

8. Bewaartermijn

8.1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en van eventuele wettelijke plichten tot het bewaren van deze gegevens.

9. Beveiliging

9.1. Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige verwerking maken wij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Gebruik wordt gemaakt van firewalls, versleuteling van persoonsgegevens en wordt de toegang tot de persoonsgegevens alleen toegestaan aan geautoriseerde medewerkers.

10. Recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens

10.1. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie: door middel van dit Privacy Statement wordt voldaan aan het recht op informatie waar u wettelijk recht op heeft.
 • Recht op inzage: hiermee krijgt u inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de ontvanger(s) en de bewaarcriteria.
 • Recht op verbetering (rectificatie): wanneer uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren.
 • Recht om vergeten te worden (gegevenswissing): u heeft het recht om ons gemotiveerd te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, te vernietigen of af te schermen. Dit verzoek kan al dan niet geheel geweigerd worden wanneer een andere zwaarwegend belang daaraan in de weg staat.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking: Tot slot heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

10.2. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen door middel van het sturen van een e-mail naar info@123BPM.nl of per post naar postbus 5, 7478 DE Diepenheim.

10.3. Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen in dit Privacy Statement

11.1. 123BPM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij nodigen u uit om dit Privacy Statement regelmatig op onze website te checken, zodat u adequaat geïnformeerd blijft. Dit Privacy Statement is bijgewerkt op 23 mei 2018.