085 130 58 21 info@123bpm.nl

Eurotaxglass en markt- en dealersituatie

Noot bij KG:013:2023:6

Toepassing correctiefactoren markt- en dealersituatie in de koerslijst van Eurotaxglass’s bij de taxatiemethode

In de koerslijst van Eurotaxglass’s was het vóór 04-10-2021 mogelijk de correctiefactoren ‘markt- en dealersituatie’ toe te passen, waardoor de basiswaarde met 15% werd verminderd. Tot 15-11-2019, de dag waarop de Hoge Raad besliste dat deze correctiefactoren mogen worden toegepast[1], heeft de Belastingdienst zich verzet tegen de toepassing ervan. Dat verzet ging zelfs zo ver dat de Belastingdienst koerslijstprovider Eurotaxglass’s sommeerde de onderstaande waarschuwing te tonen als de gebruiker de correctiefactoren toepaste:

Belastingdienst – BPM Aangifte

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de uitkomst van het gebruik van de schuifknoppen “Marktsituatie handelaar” en “Marktsituatie” niet objectief is vastgesteld. Dergelijke prijsverminderende factoren zijn immaterieel van aard, het zijn immers geen eigenschappen van het specifieke voertuig. Door de gebruiker te beïnvloeden uitkomsten, in verband met de persoonlijke omstandigheden van een handelaar, zijn niet relevant voor de te hanteren handelsinkoopwaarde als grondslag in de aangifte BPM en daarmee niet als zodanig te gebruiken.”

Nadat de Hoge Raad anders besliste duurde het nog circa 6 maanden voordat de waarschuwing uit het systeem verwijderd werd. Kennelijk had het voor de Belastingdienst geen prioriteit tijdens de periodieke koerslijstoverleggen de koerslijstprovider te attenderen op het arrest van de Hoge Raad. Wel heeft de Belastingdienst er tijdens deze overleggen bij Eurotaxglass’s op aangedrongen de correctiefactoren uit het systeem te verwijderen, wat uiteindelijk op 04-10-2021 is gebeurd.[2] 

In het onderhavige kennisgroepstandpunt erkent de Belastingdienst dat de correctiefactoren tot
04-10-2021 mogen worden toegepast. De voorwaarde daarvoor is dat de afschrijving uitsluitend wordt bepaald aan de hand van de koerslijst van Eurotaxglass’s, waarbij het is toegestaan naar deze koerslijst te ‘switchen’. Als in de BPM-aangifte evenwel een beroep is gedaan op de taxatiemethode en in het taxatierapport de inkoopwaarde in onbeschadigde staat is vastgesteld aan de hand van de koerslijst van Eurotaxglass’s, zonder dat daarbij de correctiefactoren zijn toegepast, dan is het niet toegestaan de correctiefactoren alsnog toe te passen. Want doordat de taxateur, waaronder mede begrepen de in de praktijk veelvuldig door de Belastingdienst ingeschakelde hertaxateur van de Dienst Domeinen, de correctiefactoren niet heeft toegepast, moet worden aangenomen dat de taxateur een individueel oordeel heeft geveld over de auto en de correctiefactoren kennelijk niet van toepassing waren.

Het voorgaande is naar mijn mening onbegrijpelijk in het licht van de hiervoor genoemde disclaimer. Het was geen bewuste keuze van de taxateur om de correctiefactoren niet in aanmerking te nemen, hij deed dit uitsluitend omdat het was verboden door de Belastingdienst (zie de disclaimer) en om problemen (lees: naheffingsaanslagen) te voorkomen. Dat de hertaxateur van de Dienst Domeinen de correctiefactoren niet toepaste betekent evenmin dat hij van mening was dat deze in een bepaalde situatie niet van toepassing was. De hertaxateur paste de correctiefactoren niet toe, omdat hij die instructie kreeg van de Belastingdienst.[3] Mede gelet hierop ben ik van mening dat de omstandigheid dat de taxateur of de hertaxateur de correctiefactoren niet in aanmerking hebben genomen niet uitsluit dat deze correctiefactoren op een later tijdstip alsnog kunnen worden toegepast door de belastingplichtige.


[1] ECLI:NL:HR:2019:1783.

[2] Zie het antwoord van de Staatssecretaris van Financiën van 14-07-2021, nr. 21/404, op het WOB verzoek naar de notulen van de koerslijstoverleggen.

[3] Zie het antwoord van de Staatssecretaris van Financiën van 20-05-2022, nr. JAK 22/39, op het WOB verzoek naar de instructies van de Belastingdienst aan de Dienst Domeinen.